​เกี่ยวกับสมาคมการค้ายูโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์

สมาคมการค้ายูโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ (EABC) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2554 เพื่อทำหน้าที่เป็นเวทีซึ่งเปรียบเสมือนผู้แทนในการนำเสนอความสนใจของประชาคมธุรกิจยุโรปในประเทศไทย

จุดประสงค์โดยรวมของสมาคมฯ คือการมีส่วนในการเสริมสร้างการพัฒนาบรรยากาศทางธุรกิจและการลงทุนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ประเทศไทย เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นจุดหมายปลายทางในการลงทุนที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมไปถึงศักยภาพการเป็นประตูสู่อาเซียน นอกจากนั้นสมาคมฯยังมุ่งที่จะอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนและเพิ่มความหลากหลายทางด้านโอกาสและการเข้าสู่ตลาดของภาคธุรกิจยุโรปในประเทศไทย ในขณะเดียวกันก็มุ่งส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นตลาดการค้าและการลงทุนที่มีศักยภาพสูงสำหรับภาคธุรกิจยุโรป

กิจกรรมหลักของสมาคมฯ ได้แก่ การจัดการเสวนาแลกเปลี่ยนด้านนโยบายและข้อเสนอแนะซึ่งเป็นการสนับสนุนภาคธุรกิจยุโรปในด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการค้า และการจัดงานสำคัญต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสสำหรับภาคธุรกิจยุโรปในประเทศไทย สมาคมฯเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ของสหภาพยุโรป (EU) ที่จะส่งเสริมความเป็นสากลของกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและเล็กจากยุโรปเพื่อยกระดับการเข้าสู่ตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดเกิดใหม่และเติบโตอย่างรวดเร็วดังเช่นประเทศไทยและอาเซียน

พันธมิตรของสมาคมฯ ประกอบด้วย องค์กรภาคธุรกิจ หอการค้า ทั้งในประเทศไทยและในยุโรป ปัจจุบันฐานสมาชิกร่วมและพันธมิตรสมาคมต่างๆ มีมากกว่า 2,000 บริษัทในประเทศไทย สมาคมฯดำเนินงานในฐานะกระบอกเสียงของภาคธุรกิจยุโรป โดยมีคณะทำงานเชิงนโยบาย (Advocacy Group) จำนวน 10 กลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการเสวนาด้านนโยบายและกฎระเบียบระหว่างกันในภาคธุรกิจยุโรปที่สนใจ เพื่อพัฒนาการเข้าสู่ตลาด และสนับสนุนความร่วมมือด้านธุรกิจระหว่างยุโรปและประเทศไทยให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

ประธานของคณะทำงานเหล่านีคื้อผู้แทนของบริษัทยุโรปที่มีชื่อเสียงจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มต่าง ๆดังต่อไปนี้

1. กลุ่มยานยนต์

2. กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม

3. กลุ่มบริการทางสุขภาพและเภสัชกรรม

4. กลุ่มประเด็นภาพรวมการค้าการลงทุน ซึ่งประกอบไปด้วย

– การศุลกากร

– ประเด็นเกี่ยวกับการจ้างงานและกฎหมาย

5. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)

6. กลุ่มธุรกิจประกันภัย

7. กลุ่มสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญา

8. กลุ่มการขนส่งและโลจิสติกส์

9. กลุ่มพลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

10. กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานถนนและราง

ด้วยแรงสนับสนุนจากสหภาพยุโรป พันธมิตรและเครือข่ายต่างๆ ที่มีอยู่อย่างกว้างขวางในประเทศไทยและยุโรป สมาคมฯจึงทำหน้าที่เปรียบเสมือนเวทีสำหรับภาคธุรกิจในการมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐและภาคีในประเทศไทย โดยสมาคมฯมีพันธกิจที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับภาคธุรกิจยุโรป รัฐบาลไทย สถาบันต่างๆ ของสหภาพยุโรป หอการค้าและภาคีทั้ง ในประเทศไทย สหภาพยุโรปและอาเซียน

ทางสมาคมฯมีนโยบายเปิดรับสมาชิกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมและเสริมสร้างเครือข่ายประชาคมธุรกิจยุโรปในประเทศไทย ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดการสมัครสมาชิกได้จาก คลิกที่นี่

——————————————————————-

ข้อมูลสมาคมการค้ายูโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์

ที่อยู่: อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 2508 ชั้น 25

1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์: +66-(0)2-6700624โทรสาร: +66-(0)2-6700608

E-mail: [email protected]

Website: http://www.eabc-thailand.eu/

Facebook: EABC – European Association for Business and Commerce

Membership information: คลิกที่นี่ หรือ สแกน QR code

​เกี่ยวกับสมาคมการค้ายูโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์