​Mynewsdesk เครื่องมือสำหรับการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่

Mynewsdesk เป็นนวัตกรรมที่รองรับงานประชาสัมพันธ์แบบมัลติมีเดีย ที่สามารถแถลงข่าวเกี่ยวกับบริษัท และเผยแพร่กระจายข่าวและบทความ จากห้องแถลงข่าวที่สร้างขึ้นผ่านระบบการสืบค้นและเว็บไซด์สังคมออนไลน์ อีกทั้งสามารถติดตามและตรวจสอบสถิติผู้อ่านซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายได้ ซึ่งระบบนี้สามารถติดตั้งได้ในเวลาอันรวดเร็ว

Read More

​กระจายข่าวอัตโนมัติผ่าน Mynewsdesk

Mynewsdesk เป็นสื่อมัลติมีเดียแนวใหม่ที่ตอบโจทก์ของการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของบริษัทไปยังกลุ่มสื่อมวลชน และลูกค้ากลุ่มอื่น ๆ ของเป้าหมายได้หลากหลาย ครอบคลุม ได้โดยตรงอย่างรวดเร็วไร้ขีดจำกัด โดยแถลงข่าวอัตโนมัติจากห้องแถลงข่าวของบริษัทที่สามารถฝังอยู่ในเว็บไซด์ของตัวเอง ข่าวสารของแบรนด์จะถูกส่งผ่านโดยเผยแพร่ทางเครือข่ายสังคมออนไลน์เช่น Facebook, Twitter, LinkedIn และอื่น ๆ

Read More